košík je prázdný

Fasádní nátěrové systémy

Ochrana savých, zejm. silikátových podkladů ... vnějších plášťů staveb :


  
Nároky na užitné vlastnosti stavebních konstrukcí přináší širokou škálu požadavků na ochranné i estetické vlastnosti jejich povrchů. Znamená to, že spousta konstrukcí vyžaduje ještě ve stadiu výstavby konečnou povrchovou úpravu, která jim teprve dodá požadované povrchové užitné vlastnosti … ochrana a vzhled. Tato kapitola přibližuje technicko - technologické informace týkající se navrhování a provádění ochranných povlaků (nátěrových systémů = ONS) na zdivo (A), beton (B) a silikátové střešní krytiny (C). K silikátovým střešním krytinám jsme ještě zařadili poněkud nesystémově ONS pro opravy živičných střešních krytin.

A: FASÁDNÍ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY:

Následující informace lze samozřejmě přiměřeně uplatnit na ochranné povlaky do podobných situací, kde jde o podobný podkladový materiál, identické vnější prostředí (C3 – C5I) a podobné požadavky na ochranné vlastnosti vyzrálého povlaku. Průnikem množin užitných vlastností jsou v těchto případech:  vodotěsnost x paropropustnost x propustnost pro CO2 (na rozdíl od ONS na BETON !).   
 
A.a: úvodem:           
Vnější části stavebních konstrukcí jsou vystavovány rozmanitým podmínkám agrese venkovního prostředí ... od lehké zátěže zahrnující v sobě nízký rozptyl teplot během roku i stabilizovanou vlhkost pod rosným bodem až po těžkou agresivitu reprezentovanou přemírou vlhkosti (často s hodnotami relativní vlhkosti nad 100%) s ovzduším prosyceným zplodinami průmyslové oblasti a kdy se potřeba účinné vnější ochrany pojí s požadavkem bezproblémového odvodu vlhkosti z vnitřních prostor budov. 

Tento stav již sám o sobě naznačuje nezbytnost odborného posouzení každé situace a vypracování návrhu technicky přesně cíleného a dobře esteticky působícího ochranného povlaku. Vlastní návrh optimálního nátěrového systému je samozřejmě omezován různými faktory. Jde zejména o finanční možnosti zadavatele, jeho požadavky na životnost nátěrového systému, omyvatelnost ... 

Nezbytnost kvalifikovaného výběru fasádního systému případ od případu nepřeje "zaručeně univerzálním hmotám", které jsou deklarovány pro použití v celém spektru zátěžových podmínek. 

Veškeré nátěrové hmoty používané obecně ve stavebnictví musí zároveň splňovat ta nejpřísnější ekologická hlediska ... a to nejen pro stadium aplikace a pro dobu životnosti ochranného povlaku, ale i pro případy sanace dosloužilých nátěrů. Stručně řečeno vytvrzené filmy nátěrových hmot musí vyhovět jednak nekompromisním předpisům zakazujícím postupné uvolňování nežádoucích látek do okolí v době, kdy povlak plní svoji funkci;  zároveň je nutné, aby byl tento materiál šetrný k životnímu prostředí při svém odstraňování. 

Ekologická a zdravotní hlediska jsou v současné době výraznými limitujícími faktory pro volbu vstupních surovin; potažmo se samozřejmě promítají i ve výrobní ceně nátěrových hmot.
 
 
fasada-1     fasáda-2

Obecně lze shrnout, že v procesu rozhodování o volbě nátěrového systému je nutno sladit následující návrhové aspekty: 
 • technické podmínky (vlastnosti podkladu, požadavky na difuzní odpor, požadavky na nasákavost vytvrzeného filmu, předpokládané klimatické podmínky při aplikaci,...),
 • estetické požadavky,
 • způsob nanášení,
 • stupeň zatížení (vlastnosti vnějšího prostředí, ...),
 • minimální životnost nátěrového systému,
 • přístupnost příslušných partií (míněno, zda jsou nátěrem opatřené konstrukce snadno dosažitelné pro případné opravy a údržbu, ...),
 • náklady na údržbu   (mytí, případné opravy defektů ... ),
 • pořizovací cena nátěrového systému, .....
Výrobní program BIOPOL v této skupině materiálů vychází z vlastních již několikaletých odborných zkušeností a samozřejmě i z potřeb trhu. Naše nabídka koresponduje i s obecnými technologickými trendy prosazujícími se v průmyslově vyspělých zemích. 

Jsme přesvědčeni, že námi vyráběná škála nátěrových hmot dokáže pro tento účel plně pokrýt požadavky zákazníků jak v komunální sféře, tak i v přísně profesionálních podmínkách ... třeba pro estetické ztvárnění a účinnou ochranu vnějších plášťů historických objektů, pro finální úpravu případně opravu špatně provedených vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), ... 
  
A.b: nyní několik názorných informací o jednotlivých nátěrových systémech: 
V níže vypracované tabulce jsme se pokusili velice schematicky znázornit charakteristické vlastnosti fasádních systémů, které se používají v současné době. Nátěrové systémy jsou seřazeny v historickém sledu zleva doprava. Ohodnocení vlastností je provedeno školními známkami stupnicí 1 -  5. To znamená ... čím nižší známka, tím lepší výsledky u dotyčné vlastnosti (parametru). Např.: čím nižší nasákavost 
vytvrzeného filmu, tím nižší známka a naopak čím vyšší paropropustnost či vodoodpudivost ..., tím opět nižší známka.
 
fasádní barvy-tabulka 1
 

Uvedené hodnocení je třeba chápat pouze jako relativní schema, které má v globálu znázornit  určitou užitnou hodnotu reprezentovanou množinou vybraných vlastností. Bazírování na jednotlivých  dílčích vlastnostech by mohlo být v mnohých případech zavádějící. 

Jedná se o to, že se dnes dá již poměrně slušně korigovat například nasákavost a tedy i vodoodpudivost vytvrzených filmů jak akrylátových, tak silikátových fasádních barev. Horší to už ale bude s výraznějším snížení difuzního odporu u akrylátových fasádních barev. 

Bez dalšího objasňování této problematiky se dá z tabulky vydedukovat, že klasické vápenné a  cementové barvy spolu s rozpouštědlovými jsou již přežité. Faktem je, že v poslední době orgány památkové ochrany často vyžadují užití vápenných nátěrových hmot na památkově chráněných objetech.  U rozpouštědlových hraje rovněž negativní roli nežádoucí únik těkavých organických látek do ovzduší. Jedná se totiž o obvykle velkoplošné aplikace, které mohou přinášet aplikátorovi nepominutelné povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č.86/2002Sb. v plat znění. Kromě jiného se jedná o oficiální povolení a přidělení emisí VOC orgánem samosprávy. 

BIOPOL se vývojem a výrobou vápenných, rozpouštědlových a silikátových nátěrových systémů   pro tyto aplikace nezabývá.

fasasa-7    fasasa-8

Anorganické silikátové materiály, příp. hmoty na bázi geopolymerů, mají velkou perspektivu, avšak BIOPOL je v současné době v nabídce nemá. Užitnou hodnotu těchto nátěrových hmot v našem případě plně pokryjeme silikonovým nátěrovým systémem Silep F(penetrace) + SILAKRYL F (fasádní barva) + případně BISTERIL. BISTERIL je (k 31.03.2011) úplně nový  tenkovrstvý silikonový finalizující přípravek s částečnými samočisticími vlastnostmi a s trvalým biocidním charakterem (viz níže).  

Tabulka je nám schopna rovněž naznačit důvody, proč máme pro své zákazníky připraveny  hned tři fasádové nátěrové systémy.  

Za předpokladu, že bude nátěrová hmota vykazovat, v rámci své pojivové podstaty standardní vlastnosti budou v procesu rozhodování o volbě druhu nátěrového systému rozhodující dvě velmi důležité fyzikální vlastnosti vytvrzených filmů volených nátěrových hmot.  

Jedná se o:  
... odpor prostupu vodní páry přes nátěrový systém ... DIFUZNÍ ODPOR: podle „betonářské“ harmonizované normy ČSN EN 1504-2 se tato vlatnost ochranných povlaků měří normalizovanými způsoby (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2) … veličina sD [g/(m2*h)]. EN1504-2 zařazuje nátěrové filmy podle difuzního odporu proti prostupu vodní páry nátěrové filmy do 3 tříd: třída I … sD <5m (propustný pro vodní páru); třída II … 5m≤sD≤50m (film pro vodní páru netěsný, ale není pro vod. páru propustný); třída III … sD≥50m (nepropustný pro vodní páru). 

... VODOTĚSNOST nátěrového filmu ... dle EN 1504-2 se měří rychlost pronikání vody v kapalné fázi dle EN 1062-3 … veličina w [kg/(m2*h 0,5)]. Pro vodotěsný film platí podmínka: w< 0,1 kg/(m2*h 0,5).   

Příklad:   
vybrané vlastnosti silikonového nátěrového systému SILEP F + 2x SILAKRYL F (tl=cca200µm):  
Propustnost pro vodní páru: sD = 0,12  g/(m2*h),   
Vodotěsnost: w  = 1,303 kg/(m2*h 0,5). 

fasáda-3     fasada-4
   
Samozřejmě, že se hodnotí spousta dalších parametrů, které usměrňují užití těchto NH ke konkrétnímu účelu. Výběr některých: propustnost pro CO2, přídržnost k podkladu, schopnost přemostění trhlin, mechanická odolnost, široká škála průkazu odolnosti vůči povětrnosti vč. odolnosti UV záření, odolnost proti působení chemických látek, … 

Nátěrové hmoty používané na vnějších pláštích budov musí zároveň vykazovat tu nejvyšší barevnou stálost. Tato vlastnost je zajišťována užíváním výhradně světlostálých převážně anorganických pigmentů. Nejvíce omezujícím faktorem jsou zde ekologicko-zdravotní hlediska a cena akceptovatelných pigmentů. Otázka degradace pojiva pod ÚV zářením a tedy následná změna indexu lomu zde není příliš aktuální, neboť pro výrobu fasádových barev se používají pojiva s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům i ÚV záření, navíc se jedná o kompozice s vysokými hodnotami objemové koncentrace pigmentu. 

V poslední době vstupuje do popředí další určující technický normál, se kterým musí být v souladu i parametry příslušných nátěrových hmot. Jedná se o soubor technických norem a předpisů týkajících se vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Konkrétně: ČSN 7302901 (provádění vnějších kompozitních  systémů –ETICSS … duben 2005); Sborník technických pravidel TP CZB 2007  (tech.pravidla TP CZB 01-2007 až TP CZB 05-2007) pro vnější tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS). Tato pravidla se neustále prohlubují viz.např TP CZB 01-2009. Poznámka: CZB = Cech pro zateplování budov ČR, o.s.

Nátěrové systémy BIOPOL (nejen) pro FASÁDY:

1. disperzní akrylátový fasádní nátěrový systém :

 • Tato skupina je v nabídce naší firmy zastoupena fasádní barvou BIAKRYL F a penetračním přípravkem BILEP F (dle EN 1504-2:čl.3.2 ... impregnace). Sestava obou materiálů představuje osvědčený a uživatelsky velmi oblíbený fasádní nátěrový systém, který svými vlastnostmi koresponduje s obecným stavem techniky v této skupině nátěrových hmot.
 • NS je vhodný do většiny standardních situací vyskytujících se v občanské, zemědělské i průmyslové vybavenosti.NS NELZE použít: na  obvodové zdivo nechráněné proti vnikání zemní vlhkosti; zasolené zdi; ETICS, ani pro opravu těchto plášťů; památkově chráněné objekty, ...
 • Bližší informace jsou uvedeny v technických listech, kde jsou tyto nátěrové hmoty podrobněji technicky i uživatelsky popsány.

 bilep-f2    biakryl-f2

2. emulzní silikonový fasádní nátěrový systém :

 • Zde lze konstatovat, že se jedná o povlakový systém, který v tomto oboru koresponduje s nejvyšším stavem techniky. Jde o vodouředitelnou silikonovou fasádní barvu SILAKRYL F. Barva je do systému kompletována i v tomto případě speciálním silikonovým vodouředitelným penetračním přípravkem SILEP F s převažujícím hydrofobizačním účinkem ... čl.3.1 dle EN 1504-2.
 • Poznámka: Naše firma již v minulosti převzala normál fy WACKER-CHEMIE, GmbH  pro označení přípravku „SILIKONOVÝ“, tedy že silikonová složka muší představovat min.50% hmotnostního obsahu  pojiv. Tento nátěrový systém je možné uplatnit v celé škále i složitých zadání … jako finální povlak sanačních maltovin při sanaci zdí nasycených zemní vlhkostí, ETICS, památkově chráněné objekty, obtížně přístupné partie budov, …
 • BISTERIL Jedná se o silikonovou tenkovrstvou vodouředitelnou částečně transparentní nátěrovou hmotu, která jako finalizující vrstva dodává povrchu trvalé biocidní a částečně samočisticí vlastnosti. Uvedené užitné vlastnosti jsou založeny na Hondovu-Fujishimovu fotokatalytickém efektu; toho se v případě kompozice BISTERIL dosahuje rozptylem nanostrukturních částeček anorganických pigmentů s převahou TiO2 v tenké transparentní organokřemičité matrici.

Přípravek BISTERIL plánujeme směrovat jednak do exteriéru jako konečný povlak   speciálních nátěrových systémů, fasádních materiálů, režného zdiva i betonu … všude tam, kde je nebezpečí rozvoje nežádoucích společenstev mikroorganizmů  (řasy, bakterie, plísně) - na povrchu konstrukcí v nepříznivých polohách a podmínkách na povětrnosti. Dále povlakovou hmotu BISTERIL hodláme aplikovat i do interiérů veřejných budov … především jako finalizující povlak stěn, spár obkladů a dlažeb, …  Týká se rekrečních objektů, sanatorii, nemocnic, balneologických zařízení, restaurací, úřadů, škol a v neposlední řadě potravinářských provozů (nepřímý kontakt s potravinami).

silakryl-f2   silep-f2   bisteril

A.c: doplňující informace k aplikaci :  Podklad: Základní podmínkou pro provádění fasádních nátěrů a nástřiků je rovný a hladký podklad očištěný od pevných nečistot. Podklad pro penetraci musí být suchý. Pokud se podklad zbavuje nečistot tlakovou vodou, je nezbytné dodržet alespoň 48 hodinovou lhůtu na jeho vyschnutí. V této době nesmí na něj tedy ani pršet. Při aplikaci na V nebo VC omítku musí být dodržena lhůta pro dostatečné zkarbonizování podkladu ... alespoň 4 týdny.     Žádný nátěrový fasádní systém nezabrání tvorbě tzv. "povrchových výkvětů" ... krystalizaci vápenatých solí ... zapřičiněné průnikem zemní vlhkosti zdivem; nátěr tedy nezabrání ani šíření vlhkosti ve zdivu. Zde musí být odborným technickým zásahem nejprve odstraněna vlastní příčina průniku nežádoucí vlhkosti do zdiva a teprve po této cílené sanaci je možno zdivo opatřit fasádním nátěrem. Partie zdiva, kde je nebezpečí postupného napadení různými mikroorganismy (zejm. plísně, houby), je žádoucí ještě před penetrací ošetřit vhodným bioaktivním  prostředkem (např.: SAVO proti plísním (sanační) + preventivní PREGNOLIT UNI  ... Bochemie,a.s. Bohumín; v profesionální sféře je možné s výhodou sanační prostředek PARMETOL DF12 + preventivní PARMETOL S 20 (výr.Schülke&Mayr, GmbH)…dodává ACE Trade, s.r.o.; vynikající jsou rovněž biocidní přípravy STACHEMA Kolín, a.s. … FUNGISPRAY super (sanace)+ např.LUGNOFIX Super).

Penetrace: Tato operace se provádí správně naředěným příslušným penetračním přípravkem a to nátěrem a tupováním (nejlépe malířskými štětkami). Penetrace spojuje v sobě   účel zpevnění podkladu a nutnost dostatečného ukotvení fasádní barvy do podkladu. Některé penetrátory již vnášejí do podkladu hydrofobní efekt. Místa, která vykazují nižší soudržnost je třeba  napouštět i několikanásobně.

fasada-5     fasasa-6

POZOR: ... vytvrzený penetrační přípravek nesmí na podkladu vytvořit souvislý film ...To by způsobilo nežádoucí zvýšení difuzního odporu celého nátěrového systému. Menší nerovnosti a trhlinky se vyplní vhodným akrylátovým elastickým brousitelným tmelem. Ještě upozornění na problém štukového podkladu ... prostý vápenný štuk je jako podklad pro další povrchovou úpravu naprosto nevhodný. Jeho přilnavost k podkladu (např.jádrové omítce) je totiř řádově nižší než přilnavost NS ke štuku. Důsledkem jakékoliv tenze ve finálních vrstvách pláště je   neodvratitelné odlupování štukové vrstvy s barvou (resp.konečnou tenkovrstvou omítkou).  Doporučené vyrovnávací materiály pod fasádní NS BIOPOL:  KNAUF – KBELOSAN F (sanační štuk),  KNAUF – KBELORIT Piko (šlechtěná omítka jemná), …  Pokud z nějakého důvodu aplikátor přesto hodlá použít do této situace vápenný štuk, je třeba nejprve VPC jádrový podklad napenetrovat mikrodisperzním přípravkem BILEP F (naředěno 20%vody). Do vápenného štuku je pak nutné před aplikací vmíchat cca 10% cementu a 5%(hmot.) BILEP F.

Obecný požadavek na minimální soudržnost podkladu pro následné nanášení fasádních barev je dána hodnotou 0,25 MPa.

Provádění nátěrů: Vlastní krycí nátěr se provádí fasádovou barvou v konzistenci dodávané výrobcem (resp. barvou naředěnou do stupně optimální zpracovatelnosti dle nanášecí technologie)   ve dvou vrstvách. Technologická přestávka mezi jednotlivými operacemi včetně penetrace je za normálních podmínek (+20°C, rel.vlhkost kolem 60%) stanovena 12 hodin. Doporučený způsob nanášení je válečkem, přirozeně je možná oba systémy natírat i stříkat. Při aplikaci se postupuje tak,   že se vždy ukončí ucelená část fasády ... nátěr se nemá do příštího dne přerušovat uvnitř volné stěny.  Minimální teplota podkladu pro provádění obou systémů (akrylátového i silikonového) fasádových nátěrů je + 8°C. Pokud by nátěry během doporučených 12 hodin dostatečně neproschly (např. kvůli příliš vlhkému počasí), je třeba technologickou přestávku úměrně prodloužit.

Pozor na nežádoucí potřísnění ostatních partií staveb fasádovými barvami (výplně otvorů, zámečnické prvky, klempířské prvky, dřevěné obklady...) ... Nesavé znečištěné podklady lze omýt teplou vodou ještě před vytvrzením barvy, savé potřísněné plochy již vyčistit nelze.

A.d: ZÁVĚR k fasádním NS :  
Doufáme, že se nám v předchozím stručném přehledu podařilo naznačit určité rozhodovací schema pro optimální volbu fasádního nátěrového systému do konkrétních podmínek. Je zřejmé, že disperzní akrylátové barvy vyhoví pro široké spektrum zátěžových podmínek. Nejdůležitějším faktorem pro volbu mezi akrylátovým a silikátovým systémem bude zřejmě  míra paropropustnosti, vodotěsnost, míra ulpívání nečistot, …  Naproti tomu špičkové silikonové barvy budou aplikovány v těžkých zátěžových podmínkách  a na obtížně přístupných partiích staveb. Vzhledem k vyjímečným vlastnostem těchto materiálů budou jimi opatřeny reprezentativní stavby, stavby s mokrým provozem, památkové objekty, …