košík je prázdný

Povlakové materiály BIOPOL

Směrované na ochranu dřeva :



Dřevo je přírodní rostlý materiál vyznačující se svojí nestejnorodostí, rozdílnými fyzikálními vlastnostmi v různých směrech, pórovitostí a hydrofilností. Dřevo je tvořené odumřelými buňkami, které ve stadiu růstu v rostlině plnily různé funkce ( vodivou, mechanickou, zásobní, ... ) a v důsledku toho mají ve dřevě velmi variabilní tvar a orientaci ( převážně jsou orientovány podél osy růstu ). 

Fyzikální vlastnosti i chemické složení dřeva jsou velmi rozdílné a jsou determinovány druhem dřeviny a mnohdy i podmínkami, ve kterých vyrostla. Tak například ve dřevě jehličnatých dřevin převládají především vláknité buňky, zatímco zastoupení parenchymatických  buněk je reprezentováno zpravidla několika procenty. Listnaté dřevo je naproti tomu složitější a je tvořeno v zásadě čtyřmi typy buněk, jejichž vzájemné uskupení snižuje jeho vláknitost ... na rozdíl od dřeva jehličnatého. Rozdíly v anatomické stavbě dřeva nejsou však patrné pouze mezi jehličnany a listnáči, nýbrž i mezi jednotlivými druhy v rámci jehličnatých i listnatých dřevin. 

Po chemické stránce představuje dřevo složitý systém různých látek. Ve dřevě se vyskytují látky od monomerních až po biopolymery s velkou molekulovou hmotností. Jedná se zejména o celulózu, hemicelulózu, lignin a extrahovatelné látky. Zatímco u celulózy, hemicelulózy a ligninu se jedná o polymerní látky různé velkosti, které jsou ve vodě a běžných organických rozpouštědlech spíše nerozpustné, extrahovatelné látky představují mnohasložkovou směs individuálních chemických sloučenin. Jedná se o třísloviny, barviva, cukry, škrob, pigmenty a pod. 

Jejich obsah se v našich dřevinách pohybuje v rozmezí 3 - 10%. Ze dřeva se dají tyto látky odstraňovat rozpouštědly různé polarity. Přestože se extrahovatelné látky považují z hlediska vlastností konkrétního druhu dřeva obecně za vedlejší a nevýznamné, pro kvalitu jeho povrchové úpravy mohou mít naopak rozhodující význam. Extrahovatelné látky totiž způsobují při povrchové úpravě dřeva nátěrovými hmotami celou řadu defektů a těžkostí.

drevo-1     drevo-2

Ty se projevují např.:

  • výskytem nežádoucích barevných efektů na povrchu podkladu až ve stadiu užívání nátěrem opatřeného předmětu
  • postupnou migrací těchto látek do nátěrového filmu, což může přivodit zhoršení vlastností nátěru
  • ovlivňování vytvrzování nátěru, ...

Tato problematika není zdaleka systémově probádána a přítomnost nežádoucích látek ve dřevě může ještě i dnes přinést aplikátorovi nátěrové hmoty nějakou nečekanou nepříjemnost. 
  
Jako porézní organická hmota dřneopominutelné je i nebezpečí poškozování dřevokazným hmyzem. Mikroorganické napadení jde obvykle ruku v ruce s fotodegradací půsebením UV záření. Z hlavních složek dřeva je tomuto vlivu nejnáchylnější lignin, který velmi dobře absorbuje UV záření.  Vznikají tak nízkomolekulární degradační produkty ligninu, které se ze dřeva vyplavují a na povrchu dřeva zůstává nerozpustná vrstva zbarvená šedě. Případně nedostatečný ochranný povlak pak pochopitelně odpráší spolu s těmito spodinami. evo navíc podléhá napadání různými mikroorganizmy. Velmi aktuální jsou dřevokazné a dřevozbarvující houby, někdy i plísně ze sféry mikroflóry;  

drevo-3     drevo-4

Z předchozího situačního popisu vyplývají následující závěry:

  • Dřevěné konstrukce a předměty vystavené jakékoliv agresi prostředí je nezbytné pro dosažení jejich přijatelné životnosti účinně povrchově chránit.
  • Určující faktory pro volbu optimální ochrany dřeva je znalost jeho struktury, vlastnosti i chemického složení a vnější podmínky, kterým bude dřevěný předmět vystaven. Dále požadovaná životnost ochranného systému, technologické možnosti  pro nanášení a v neposlední řadě i cenové mantinely.
  • Nezbytná podmínka pro dobrou funkci ochranného nátěrového systému na dřevo je správná volba a náležitá příprava podkladu pro nanášení ochranného povlaku.

Firma BIOPOL PAINTS se také vývojem a výrobou nátěrových hmot pro účinnou ochranu dřeva intenzivně zabývá. V korespondenci s uživatelským zaměřením našich nátěrových hmot dbáme na to, aby tyto byly jednoduše aplikovatelné, měly vysokou životnost, poskytovaly předmětu kvalitní estetický vzhled a byly cenově dostupné. Naše firma zatím nevyrábí nátěrové hmoty na dřevo určené pro speciální aplikace ... např. NH vytvrzované usměrněným proudem elektronů nebo UV zářením pro nábytkářský průmysl ... 

Disponujeme mnoha nátěrovými hmotami a nátěrovými systémy sestavenými z našich nátěrových hmot, prostřednictvím nichž lze uspokojit většinu uživatelských požadavků z občanské i průmyslové sféry.
 

Zatím bohužel nejsme schopni dokompletovat tento soubor nátěrových hmot syntetickým lazurovacím lakem ... obdobou LUXOLu, přestože výrobu tohoto populárního bilak-a2materiálu máme nachystánu již několik let; nejsme totiž prozatím schopni úspěšně konkurovat na tuzemském trhu jeho cenou. Ve svém sortimentu však nabízíme pro podobné aplikace z hlediska užitných vlastností minimálně rovnocenný materiál disperzní akrylátový lazurovací lak BILAK A.