základ úspěchu

Jak ošetřit silikátové stavebniny ( zdivo, cihly, omítky-fasády )...

"Můj dům - můj hrad", aneb jak zhodnotit nákladnou investici stavby nátěrem fasády, která rozhoduje o životnosti objektu, chrání před povětrnostními vlivy a zejména působením vody a v neposlední řadě plní estetickou fukci celé stavby? Zvolit si správný nátěrový systém !

Obecně lze shrnout, že v procesu rozhodování o volbě nátěrového systému je nutno sladit následující návrhové aspekty: technické podmínky (vlastnosti podkladu, požadavky na difuzní odpor, požadavky na nasákavost vytvrzeného filmu, předpokládané klimatické podmínky při aplikaci,...), estetické požadavky, způsob nanášení, stupeň zatížení (vlastnosti vnějšího prostředí, ...), minimální životnost nátěrového systému, přístupnost příslušných partií (míněno, zda jsou nátěrem opatřené konstrukce snadno dosažitelné pro případné opravy a údržbu, ...), náklady na údržbu (mytí, případné opravy defektů ... ), pořizovací cena nátěrového systému, ..... Nátěrové hmoty používané na vnějších pláštích budov musí zároveň vykazovat tu nejvyšší barevnou stálost. silep-f2  silakryl-f2

Základní podmínkou pro provádění fasádních nátěrů a nástřiků je rovný a hladký podklad očištěný od pevných nečistot. Podklad pro penetraci musí být suchý. Pokud se podklad zbavuje nečistot tlakovou vodou, je nezbytné dodržet alespoň 48 hodinovou lhůtu na jeho vyschnutí. V této době nesmí na něj tedy ani pršet. Při aplikaci na V nebo VC omítku musí být dodržena lhůta pro dostatečné zkarbonizování podkladu ... alespoň 4 týdny. Při práci  nemá teplota klesnout pod 10 °C a přestoupit 30 až 35 °C. U nátěrů fasád starších budov je nutno počítat  s opravou omítky. Starý fasádní nátěr je možno ponechat pouze v případě, že je dostatečně pevný a má vyhovující přilnavost k podkladu. Obecný požadavek na minimální soudržnost podkladu pro následné nanášení fasádních barev je dána hodnotou 0,25 MPa. Odstraňování starých nesoudržných nebo odlupujících se nátěrů provádíme mechanickým kartáčováním, broušením, nebo otryskáním. Při nanášení barev na staré omítky jsou rovněž přípustné pouze některé kombinace barev, stejný typ starého i nového nátěru je možný prakticky vždy. Pokud se omítka neodstraňuje, opraví se spáry a trhliny. Na širší mezery se většinou použijí maltové směsi. Menší trhliny je možno zaplnit tmelem. Doporučené vyrovnávací materiály pod fasádní NS BIOPOL: KNAUF – KBELOSAN F (sanační štuk), KNAUF – KBELORIT Piko (šlechtěná omítka jemná), ... Ještě upozornění na problém štukového podkladu ... prostý vápenný štuk je jako podklad pro další povrchovou úpravu naprosto nevhodný. Pokud z nějakého důvodu aplikátor přesto hodlá použít do této situace vápenný štuk, je třeba nejprve VPC jádrový podklad napenetrovat mikrodisperzním přípravkem BILEP F (naředěno 20%vody). Do vápenného štuku je pak nutné před aplikací vmíchat cca 10% cementu a 5 % (hmot.) BILEPu F. bilep-f2  biakryl-f2  

Žádný nátěrový fasádní systém nezabrání tvorbě tzv. "povrchových výkvětů" ... krystalizaci vápenatých solí ... zapřičiněné průnikem zemní vlhkosti zdivem; nátěr tedy nezabrání ani šíření vlhkosti ve zdivu. Zde musí být odborným technickým zásahem nejprve odstraněna vlastní příčina průniku nežádoucí vlhkosti do zdiva a teprve po této cílené sanaci je možno zdivo opatřit fasádním nátěrem. Dokonalé odstranění tohoto jevu je možné pouze pomocí horizontální izolace proti zemní vlhkosti. K tomu je možno použít řadu technik, známé je podříznutí s následující izolací. Partie zdiva, kde je nebezpečí postupného napadení různými mikroorganismy (zejm. plísně, houby), je žádoucí ještě před penetrací ošetřit vhodným bioaktivním prostředkem (např.: SAVO proti plísním (sanační) + preventivní PREGNOLIT UNI ... Bochemie,a.s. Bohumín; v profesionální sféře je možné s výhodou sanační prostředek PARMETOL DF12 + preventivní PARMETOL S 20 (výr.Schülke&Mayr, GmbH)...dodává ACE Trade, s.r.o.; vynikající jsou rovněž biocidní přípravy STACHEMA Kolín, a.s. ... FUNGISPRAY super (sanace)+ např.LUGNOFIX Super).

Penetrace podkladu se provádí správně naředěným příslušným penetračním přípravkem a to nátěrem a tupováním (nejlépe malířskými štětkami). Penetrace spojuje v sobě účel zpevnění podkladu a nutnost dostatečného ukotvení fasádní barvy do podkladu. Některé penetrátory již vnášejí do podkladu hydrofobní efekt. Místa, která vykazují nižší soudržnost je třeba napouštět i několikanásobně. POZOR: ... vytvrzený penetrační přípravek nesmí na podkladu vytvořit souvislý film ...To by způsobilo nežádoucí zvýšení difuzního odporu celého nátěrového systému.

Výrobní program BIOPOL v této skupině materiálů vychází z vlastních již několikaletých odborných zkušeností a samozřejmě i z potřeb trhu. Naše nabídka koresponduje i s obecnými technologickými trendy prosazujícími se v průmyslově vyspělých zemích. Jsme přesvědčeni, že námi vyráběná škála nátěrových hmot dokáže pro tento účel plně pokrýt požadavky zákazníků jak v komunální sféře, tak i v přísně profesionálních podmínkách ... třeba pro estetické ztvárnění a účinnou ochranu vnějších plášťů historických objektů, pro finální úpravu případně opravu špatně provedených vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), ...

základ úspěchu