základ úspěchu

Jak chránit kovy proti korozi ( ocel,zinek,jiné )...

Rádi by jste prodloužili životnost kovových stavebních prvků a jejich ochranných nátěrů ? Optimální příprava povrchu je pro životnost ochranného povlaku nutná podmínka !

Nejdříve zodpovědně připravte podklad. Kvalita a životnost nátěru závisí na stupni očištění povrchu. Nátěr s dlouhodobou životností se vytvoří jen na čistém kovovém povrchu, tzn. odmaštěném, zbaveném rzi a okují, vlhkosti, solí a jiných nečistot. Odstranění rzi je prvním krokem, který rozhoduje o životnosti provedeného nátěru. Zbytky rzi se odstraňují, hlavně na větších plochách, odrezovačem. Používají se buď oplachové nebo bezoplachové odrezovače.  Konečný oplach čistou vodou je vhodný i při použití bezoplachového odrezovače. Pokud není možno u bezoplachových odrezovačů použít oplach vodou, je třeba alespoň z povrchu setřít volné reakční produkty a nečistoty. Pokud se rez neodstraní nebo odstraní jen částečně, snižuje se příslušně životnost nátěru. To platí více nebo méně i pro antikorozní barvy, které jsou uváděny na trh jako barvy na zrezivělé povrchy. Pro doplnění tohoto schematu ještě uvádíme, že se nám pro běžné aplikace nátěrů na ocel i zinek osvědčil bezoplachový odmašťovací a fosfatizační přípravek IZOKOR (fa INCOR Hradec Králové, Příčná 568, tel. 602417650). I na povrchovou ochranu železa a oceli je možno použít vodou ředitelné barvy... ETERFIX B (ocel i zinek ), ETERFIX PRIM (ocel).

Nejužívanější způsoby mechanické přípravy podkladů jsou: • oklepávání (ruční - oklepávací kladívko, mechanické - pneumatické oklepávače; ... většinou pro pro zbaven povrchu kovu hrubých nečistot a splodin koroze), • kartáčování (nejpoužívanější v "komunální a hobby" sféře ... u silně zkorodovaných podkladů neúčinné), • frézování (jedna z nejúčinnějších mechanických úprav, navíc se čištěný podklad prakticky nepoškozuje, nepoužitelný způsob pro členité předměty), • broušení (rovněž široce používaný způsob ... brusivo buď volné nebo vzájemně pojené - plátna, papíry; ruční broušení brusnými papíry - málo účinné ), • otryskávání (nejpoužívanější způsob v profesionální sféře, jedena z nejúčinějších mechanických předúprav; samostatný široký technologický obor).
Poznámka: ručním kartáčováním lze dosáhnout životnosti nátěrů kolem 3 let, chemickým mořením se dá životnost ochranného povlaku zvýšit až na 10 let, při otryskání podkladu vydrží ochranný povlak bez poškození 11 i více let.

eterfix-b2  eterfix-prim2  unipur-základ  glasfix-znprim2  glasfix-stabil2  bilak-zn-prim2   corsil2

Několik slov o chemické předúpravě podkladů: do této oblasti zahrnujeme • odmašťování (přestože se u této operace mnohdy jedná spíše o fyzikální účinek),• moření, fosfátování (především ocelové podklady) a • chromátování (hliníkové a zinkové povrchy). Účelem odmašťování je odstranění separační mezivrstvy (nečistoty, mastnota ...). Cílem moření je navíc vytvoření účinné kotvící mezivrstvy. A konečně fosfátováním i chromátováním podkladů se vytvoří konverzní mezivrstva, která má navíc pasivační účinek. Jedná se o velmi širokou a složitou oblast, která se hojně uplatňuje především ve strojírenském průmyslu. Při nanášení ochranných organických povlaků na předměty a konstrukce přímo na místě (... na stavbě; tam, kde plní svoji užitnou funkci; nikoliv v místě výroby...) nelze účinně tyto technologie šířeji aplikovat. Má to v podstatě dva dominantní důvody: mimo speciální výrobní závod nelze dodržet poměrně složité technologické podmínky, které se vztahují vlastně ke všem operacím. V exteriéru je rovněž téměř nemožné vyhovět přísným zásadám při nakládání s těmito speciálními a mnohdy toxickými či jinak nebezpečnými chemickými přípravky z hlediska dopadů na životní prostředí. Způsob chemické předúpravy je nutno vždy předem s naší firmou zkonzultovat.

Přilnavost nátěrů ke kovům je možno  zvýšit několika způsoby: • dokonalým odmaštěním a předúpravou kovového podkladu • zdrsněním povrchu, použitím reaktivního základního nátěru • volbou vhodné základní nátěrové hmoty • vytvořením optimální tloušťky nátěru (se stoupající tloušťkou nátěru přilnavost klesá),
přilnavost závisí na relativní vlhkosti prostředí, ve kterém je nátěr exponován (vlhké prostředí snižuje přilnavost).

Stav povrchu po předběžných úpravách je jedním ze základních faktorů ovlivňujících životnost konečných nátěrů. Vzájemné vazby povrchu kovu a nátěru jsou výsledkem působení velmi komplikovaných fyzikálních a fyzikálněchemických vazeb (mechanické zakotvení nátěrů, vznik chemických vazeb mezi povrchem kovu a nátěrem atd.).

základ úspěchu