info mix

kooperace, know-how

VÝBĚR DŮLEŽITÝCH MOMENTŮ

týkajících se Know How fy BIOPOL a kooperací

 

 

Výběr důležitých momentů týkajících se Know How fy BIOPOL a kooperací

 

 

 • 1990 - 1995: spolupráce s Dr. Otto Absolonem – bývalým hlavním technologem nejvýznamnějšího výrobce NH v ČSFR (a v ČR dosud). Dr.Otto Absolon nám pomohl na trh zavést již v roce 1991 úplně novou uživatelsky ucelenou sestavu moderních disperzních NH řady ETERFIX ®.
 • 1991 - 1998: Výzkumný ústav syntetického kaučuku, Kralupy nad Vltavou … uplatnění  polybutadienových elastomerů pro NH a další speciální povlakové materiály ve stavebnictví. Spolupráce se bohužel vytratila postupným odchodem vynikajících lidí a odborníků Ing.Sufčáka (úmrtí), Ing.Čermáka a Ing.Hradilíka (oba odchod do důchodu a předčasné úmrtí).
 • 1992 DOSUD: VŠCHT Pardubice, Katedra polymerní chemie, Ing.Petr Kalenda, CSc.(aktuálně Prof.Ing.Petr Kalenda, CSc.); nyní Univerzita  Pardubice, FCHT, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek … vedoucí Prof.Ing.Andréa Kalendová, Dr.) … pomoc při vývoji nových moderních NH zejména pro profi užití, ověřování vlastností ve špičkových laboratořích, expertní pomoc při sporech odborného rázu, spolupráce na grantových projektech, … Spolupráce s touto institucí se neustále prohlubuje! Aktuálním výstupem je završení vývoje speciálního povlakového přípravku s obchodním názvem BISTERIL koncem roku 2011. Jedná se o téměř transparentní univerzální povlak s trvalými biocidními a samočisticími účinky. Přípravek využívá fotokatalytických vlastností nanostrukturních forem vybraných anorganických pigmentů s převahou anatas.typu TiO2. Na nátěrovou hmotu BISTERIL byla podána u UPV přihláška vynálezu dne 01.09.2010 a zároveň žádost na zápis užitného vzoru, jako užitný (průmyslový) vzor je hmota BISTERIL zapsána pod číslem 21553 (ze dne 20.12.2010). Majitelé přihl.vynálezu i užit vzoru … Univerzita Pardubice a BIOPOL paints s.r.o. Další 2 společné přihlášky vyynálezu jsou  k 31.03.12 rozpracovány.
 • 1993 - 2013: Ochranné známky na činnost a výrobky ®:
  • BIOPOL® kombinovaná … předmět činnosti BIOPOL + strategická rezerva,
  • ETERFIX® slovní … nátěrová hmota,
  • RUM® slovní … sjednocující charakteristika výrobků BIOPOL … marketingový slogan: „Rychle, Umě, Machrovsky“!
 • 1999 - DOSUD: internetové domény: biopol.cz, výroba-barev.cz, prodej-barev.cz.
 • 2000 - DOSUD: VUPS Praha (Výzkumný ústav pozemních staveb s.r.o. Certifikační společnost) Spolupráce na budování systému řízení jakosti firmy dle ČSN EN ISO 9001:2001 a dále pravidelná kontrola a auditování SMJ (VUPS … Certifikační orgán č.3009); výrobková certifikace dle podle § 13 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení (zejm. § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. v plat.zn.), na které ještě nejsou vydány evropské harmonizované „požadavkové“ normy VUPS … AO227); výrobková certifikace na základě evrpských harmonizovaných „požadavkových“ norem (dle zák. č. 22/1997 Sb. a nař. vl. č. 190 /2002 Sb. v platném znění, v souladu se směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS … aktuálně dle ČSN EN 1504-2 … povrchová ochrana betonu + certifikace systému řízení výroby dle ČSN EN 1504-2:2006) … VUPS … Notifikovaná osoba č.1516; počáteční zkoušky typu výrobků pro certifikaci … VUPS … Akreditovaná zkuš.laboratoře č.1234.  
 • 2008 - DOSUD: TSÚS Bratislava (Technický skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava)  Pobočka Tatranská Štrba … počáteční zkoušky typu pro výrobkovou certifikaci + výrobková certifikace (TSÚS … OM 04, člen EOTA, NO 1301, AO-SK04, SKTC-105),
 • 2005 - DOSUD: VÚAnCH (Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.) … účast na grantovém projektu (MPO) č.2A-ITP1/014 …“Plniva na bázi kalcinovaných kaolinů“ … 2006 – 2010. BIOPOL v roli spolupříjemce v expertní skupině pro NH vedené UPA (Prof.Kalendová). Projekt byl úspěšně završen v roce 2010. Výstupy BIOPOL … 3 materiály inovované (EREFIX BI, S2102, ETERFIX PRIM) + podíl na vývojii 2 spec. NH na beton (UNIPUR Top, GLASFIX Top 2K-EpV). Po ukončení projektu spolupráce BIOPOL s VÚAnCH pokračuje.
 • 2007 - DOSUD: Molecular cybernetics, s.r.o. společné vývojové a výzkumné projekty zaměřené na vlastnosti na syntézu nanomateriálů pro využití v průmyslu nátěrových hmot. Rozpracovány společné projekty FR-TI4/794. Realizace nanokompozitů vodivých oxidů kovů pro multifunkční nátěrové vrstvy. FR-TI4/795 Výzkum a vývoj nanokompozitů fotokatalytických oxidů pro multifunkční nátěrové povlaky. FR-TI4/796 Výzkum a vývoj nanokompozitů fotoelektrodových metaloidů pro nátěrové depozice fotosyntézních článků. FR-TI4/797 Realizace  nanokompozitů polovodivých metaloidů kovů pro nátěrové filmy solárních článků. Projekty byly v roce 2011 přihlášeny do grantového programu MPO „Tip“. Přes velmi vysoká oponentská hodnocení však nebyl do programu přijat žádný. Pro další výzkum těchto titulů bohužel další vlastní prostředky nemáme.